Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen,
zoals maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het
verrichten van diensten door In-Connection te Meteren, dan wel één van haar labels (In-Chi en InHealth,
hierna aangeduid als In-Connection).
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door In-Connection
bevestigd. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene
Voorwaarden.
1.3 In geval een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn dan wel wordt
vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan met
elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling overeenkomstig de geest van deze
voorwaarden.

2 Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen door In-Connection worden alleen schriftelijk (brief) dan wel digitaal (via e-mail,
social media, website) gedaan. Aanbiedingen van In-Connection zijn vrijblijvend. Een door de
Opdrachtgever aanvaarde aanbieding kan door In-Connection binnen vijf werkdagen na aanvaarding
kosteloos worden herroepen.
2.2 Gegevens zoals door In-Connection die bij haar aanbieding verstrekt, gelden voor zover niet
specifiek gegarandeerd als informatief en hiervan kan door In-Connection worden afgeweken.
2.3 In-Connection heeft het recht zaken en of diensten met een afwijkend fabricaat en/of merk te
leveren mits deze zaken en/of diensten over dezelfde relevante eigenschappen beschikken.

3 Diensten

De door In-Connection aangeboden diensten bestaan voornamelijk uit, maar zijn niet beperkt tot, het
verzorgen van coachprogramma’s, trainingen, workshops en individuele begeleiding (hierna de
“Diensten”).

4 Overeenkomst

4.1 Een individuele aanmelding voor een van de diensten is geldig na het invullen en ondertekenen
van het door In-Connection verstrekte inschrijfformulier.
4.2 De overeenkomst tot het uitvoeren van coachprogramma’s komt tot stand doordat zowel InConnection
als de Opdrachtgever een daartoe door In-Connection opgestelde raamovereenkomst
hebben ondertekend

5 Tarieven en betaling

5.1 De door In-Connection vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Kosten zoals maar niet beperkt tot,
vervoerskosten, kunnen additioneel aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht tenzij hiervan
schriftelijk wordt afgeweken.
5.2 Betaling voor particulieren is mogelijk in termijnen of door betaling ineens. Betaling vindt plaats
door gebruikmaking van een factuur en dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de
factuur wordt vermeld.
5.3 Betaling voor coachprogramma’s voor bedrijven geschiedt voor aanvang van het
coachprogramma. Afwijkingen in de betalingstermijn zijn uitsluitend mogelijk indien deze schriftelijk
zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
5.4 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de
vervaldatum wettelijke rente en invorderingskosten verschuldigd.

6 Uitval van coach/trainer

6.1 Bij ziekte en/of verhindering van een coach/trainer zorgt In-Connection, indien mogelijk, voor
gelijkwaardige vervanging.
6.2 Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, stelt ln-Connection de opdrachtgever hiervan
onmiddellijk in kennis.
6.3 In-Connection stelt in dat geval zo spoedig mogelijk alternatieve data voor.
6.4 In geval van ziekte en/of verhindering van een coach/trainer is aansprakelijkheid van In-Connection
te allen tijde uitgesloten.
6.5 Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een
coach/trainer zijn voor rekening van In-Connection..
6.6 Uitval van de coach/trainer geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of
vergoeding van de door de Opdrachtgever en/ of door derden geleden schade.

7 Garantie

In-Connection garandeert aan de Opdrachtgever de deugdelijkheid van de door haar geleverde
Diensten in overeenstemming met de specificatie van het afgesproken resultaat.

8 Opschorting en ontbinding

8.1 In-Connection heeft het recht de uitvoering van haar prestaties op te schorten indien de
Opdrachtgever in verzuim is inzake de uitvoering van enige op haar rustende verplichting uit de
onderhavige dan wel enige andere jegens In-Connection bestaande verbintenis. Alsdan heeft InConnection
het recht hieruit resulterende prijsverhogingen en termijnverlengingen door te voeren.
8.2 Indien In-Connection gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever is
zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot door de Opdrachtgever voldoende zekerheid is
gesteld.
8.3 Indien de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen op grond van
de vorige leden voldoet, is In-Connection gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
8.4 Ontbinding van een overeenkomst inzake een coachprogramma, workshop of training geschiedt
door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan In-Connection.
8.5 Annulering door de Opdrachtgever is mogelijk tot één maand voor aanvang van de Diensten.
8.6 Bij annulering één maand voor aanvang van de Diensten is Opdrachtgever 50% van het
factuurbedrag verschuldigd aan In-Connection. 14 dagen voor aanvang van de Diensten is
Opdrachtgever het gehele factuurbedrag verschuldigd. Opdrachtgever mag altijd een vervanger
opgeven.
8.7 Onverminderd het hierboven bepaalde is In-Connection gerechtigd de overeenkomst op te
schorten dan wel te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in geval van een
(aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever.

9 Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van In-Connection voor schades veroorzaakt door een haar
toerekenbare tekortkoming, is te allen tijde beperkt tot de orderwaarde van de geleverde diensten.
9.2 Alle aansprakelijkheid van In-Connection eindigt 6 maanden na levering.
9.3 Alle aansprakelijkheid van In-Connection voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot
gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.
9.4 Alle door In-Connection bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden
tevens ten behoeve van door haar ingeschakelde hulppersonen en werknemers.
9.5 Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid nadrukkelijk
overeengekomen. De hieruit resulterende risicoverdeling heeft expliciet gefungeerd als basis voor de
prijsstelling.

10 Betaling

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 30 dagen na factuur datum te
voldoen.
10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in gebreke. Met ingang van de datum
waarop het in gebreke zijn is ingetreden, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een
contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele
gerekend.
10.3 Is Opdrachtgever in gebreke, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers
van Opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.
10.4 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit
een overeenkomst in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst
over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, welke onverminderd het
recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
10.5 Zowel opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is verklaard, dan wel – in het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder
curatele is gesteld of overlijdt.
10.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag
– komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten
van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig
de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

11 Vertrouwelijkheid

In-Connection is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever
en de deelnemers jegens derden. In-Connection neemt in het kader van de opdracht alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever en de deelnemer.

12 Rechts- en forumkeuze

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht
van toepassing.